objednávky, příjem zakázek: 602 30 30 88

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb dálkového střežení vozidel 8/2012

Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy vzniklé na základě Smlouvy o připojení na Dispečink dálkového střežení provozovaný firmou AlarmComp s.r.o. (dále jen „SMLOUVA“). Zařízení, které zákazník před uzavřením SMLOUVY zakoupil za účelem zabezpečení, monitorování a lokalizace vozidla, je blíže specifikováno ve SMLOUVĚ vč. definování jeho funkcí. Vozidlo, které je předmětem SMLOUVY je v této SMLOUVĚ blíže specifikováno.

Služba Dálkové střežení vozidla bude zákazníkovi poskytována na území všech členských států Evropské Unie za podmínek uvedených v bodu II těchto Všeobecných obchodních podmínek. Služba lokalizace vozidla bude zákazníkovi poskytována na území všech členských států Evropské Unie za podmínek uvedených v bodu II těchto Všeobecných obchodních podmínek. Služba zajištění odcizeného vozidla bude zákazníkovi poskytována na území České republiky za podmínek uvedených v bodu II těchto Všeobecných obchodních podmínek.

I. Poskytované služby

Zákazník může využívat níže uvedené služby, které musí být definovány ve SMLOUVĚ. Rozsah poskytovaných služeb je závislý na typu zařízení, které zákazník před uzavřením SMLOUVY zakoupil za účelem zabezpečení, monitorování a lokalizace vozidla.

 1. identifikace narušení čidel připojených k bezpečnostnímu systému – automatická
 2. identifikace narušení čidel připojených k bezpečnostnímu systému – operátorem
 3. lokalizace odcizeného vozidla
 4. dálkové zablokování odcizeného vozidla
 5. zajištění odcizeného vozidla ve spolupráci s Policií ČR
 6. předání odcizeného vozidla majiteli
 7. vedení knihy jízd, uživatelský přístup na monitorovací server poskytovatele služby

II. Podmínky poskytování služeb

Služby dle článku I těchto Všeobecných obchodních podmínek budou poskytovány pouze při splnění následujících podmínek.

 1. Zákazník má uzavřenu Smlouvu o připojení na Dispečink dálkového střežení.
 2. Vozidlo, které je předmětem SMLOUVY se nachází na území, které je pokryto GSM signálem společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic, a.s. nebo SMS roamingovým partnerem těchto společností.
 3. Zařízení, které zákazník před uzavřením SMLOUVY zakoupil za účelem zabezpečení, monitorování a lokalizace vozidla je plně funkční.
 4. Nedošlo k jakémukoliv zásahu do zařízení mimo autorizovaná montážní střediska AlarmComp.
 5. Zákazník není v prodlení s úhradou plateb za poskytování služeb dálkového střežení vozidel.

III. Povinnosti dodavatele

 1. Dodavatel na základě objednávky zákazníka provede aktivaci služeb dle bodu I těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Aktivace služeb bude provedena na základě podpisu SMLOUVY oběma smluvními stranami a po předchozím úspěšném dálkovém otestování zařízení, které si zákazník nechal do vozidla instalovat za účelem poskytování služeb dle bodu I těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Dodavatel se zavazuje střežit vozidlo zákazníka, které je blíže specifikováno ve SMLOUVĚ tím způsobem, že po přijetí poplachového signálu z předmětného vozidla zajistí provedení bezpečnostní akce, jejíž rozsah je uveden ve SMLOUVĚ.
 4. Pracovníci výjezdové skupiny dodavatele postupují vždy v souladu s platnými právními předpisy.
 5. Jestliže po přijetí poplachového hlášení nebude možno kontaktovat žádnou z kontaktních osob zákazníka, které jsou uvedeny ve SMLOUVĚ, neručí dodavatel za provedení bezpečnostní akce dle SMLOUVY.

IV. Ceny poskytovaných služeb

Ceny služeb poskytovaných dodavatelem dle SMLOUVY jsou stanoveny jako ceny smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. Aktuální ceník služeb je k dispozici na internetových stránkách dodavatele.

V. Povinnosti zákazníka

Zákazník a všichni jím pověření a poučení uživatelé bezpečnostního systému jsou povinni se při telefonickém styku s dispečinkem dodavatele ohlásit identifikačním číslem a jménem. Současně musí zajistit utajení čísla před neoprávněnými osobami.

 1. V případě předání vozidla do servisu, nebo v případech, kdy lze předpokládat manipulaci s elektroinstalací střeženého vozu, je zákazník povinen neprodleně (telefonicky) informovat operační středisko dodavatele o vzniku takové situace a o předpokládané době jejího ukončení.
 2. Při každé změně kontaktních osob je zákazník povinen neprodleně tuto změnu oznámit dodavateli a současně doložit i písemně.
 3. Zákazník je povinen poučit osoby, kterým svěří své vozidlo tak, aby předešel neodborné manipulaci s bezpečnostním zařízením, zneužití, sabotáži, či jiné činnosti, která by mohla vyvolat planý poplach.

VI. Ostatní ustanovení

 1. Vlastní dobu zahájení střežení vozidla si stanovuje zákazník sám aktivací zabezpečovacího zařízení ve vozidle a ukončení střežení jeho deaktivací. Technické stavy zařízení a polohu vozidla je možno monitorovat nezávisle na aktivaci / deaktivaci zařízení.
 2. Dodavatel nezodpovídá za poruchy ve funkci, jestliže k nim došlo v důsledku poruchy na straně poskytovatele telekomunikačních služeb.
 3. Neobdrží - li dodavatel od zákazníka úhradu fakturované částky za poskytované služby do 14. dnů od data splatnosti, přeruší tímto dnem dočasně své povinnosti vyplývající ze SMLOUVY a střežení obnoví až po prokazatelném uhrazení dlužné částky.
 4. Neuhradí-li zákazník dodavateli dlužnou částku do 30 dnů od data splatnosti, vyhrazuje si dodavatel právo předmět střežení bez náhrady odpojit a od SMLOUVY odstoupit.
 5. Cena za vyhledání a zajištění vozidla nezahrnuje další mimořádné výdaje (např. odtah vozu nebo jeho uskladnění).
 6. Podmínkou pro aktivaci intenzivní pátrací akce po odcizeném vozidle je plná funkčnost zabezpečovacího systému a pokrytí území, kde se odcizené vozidlo nachází, GSM, případně GPS signálem. V opačném případě nemůže být pátrací akce aktivována.
 7. Operátor dispečinku dálkového střežení je oprávněn rozhodnout o případném zamítnutí vyžádaného výjezdu nebo pátrací akce zejména z následujících důvodů:
  - vozidlo se nachází na nepřístupném místě
  - vozidlo není možno dálkově lokalizovat
  - je zjištěna příliš velká odchylka přesnosti určení polohy
 8. Dodavatel zajišťuje na svém serveru archivaci dat získaných při službě monitorování vozidel po dobu minimálně 5 měsíců. Pokud zákazník tato data potřebuje získat k archivaci, je povinen si je stáhnout ze serveru dodavatele, případně je vytisknout.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. SMLOUVA se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. SMLOUVA může být měněna pouze písemnou formou.
 3. Dodavatel nezodpovídá za škodu, která zákazníkovi vznikne v souvislosti s trestnou činností třetí osoby.
 4. SMLOUVA je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
 5. SMLOUVA zaniká dohodou, výpovědí jedné ze smluvních stran nebo naplněním písmena d bodu VI těchto všeobecných obchodních podmínek.
 6. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi.
 7. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro smluvní strany obecná ustanovení Obchodního zákoníku.
 8. SMLOUVA vstupuje v platnost dnem jejího podpisu.

Dne:

__________________________________

podpis zákazníka (zmocněného zástupce)

Novinky z ALARM Comp

Přesun kanceláře

01.08.18 | Od 1.8.2018 je přesunuta kancelář firmy do přízemí domu Velvarská 33, Praha 6. Objednávky a informace na telefonu 724 554 474

Archiv novinek

zjištění polohy vozu kamerový systém Náš partner pro IT a sítě: comphelp Důležité odkazy:


Vyrobil: Pavel Jirák - tvorba internetových stránek